ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Βάσει του ισπανικού Οργανικού Νόμου 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, η GRUPO M CONTIGO S.L. με αριθμό CIF B37527900 ενημερώνει τους χρήστες για την ύπαρξη αρχείων προσωπικών πληροφοριών που καταγράφονται στο GRPI (Γενικό Μητρώο Προστατευομένων Πληροφοριών) για την εκπλήρωση των έννομων σκοπών της εταιρείας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αποστολή προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική για την επικοινωνία της ανωτέρω εταιρείας με κάθε άτομο, όπως και την αποστολή πληροφοριών αναφορικά με τα προϊόντα και της υπηρεσίες της. Κάθε άτομο που κοινοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα δεσμεύεται ότι είναι άνω των 14 ετών.

Η άρνηση παροχής των ζητούμενων προσωπικών δεδομένων ή η άρνηση αποδοχής της παρούσας πολιτικής απορρήτου αποτρέπει τη συνδρομή, την εγγραφή ή τη λήψη των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την εν λόγω εταιρεία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανικού Νόμου 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, δηλώνουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που μας αποστέλλονται εισάγονται σε αρχεία που διατηρεί η GRUPO M CONTIGO S.L., με διεύθυνση Concejo 13, 37002, Σαλαμάνκα, Ισπανία. Η εν λόγω εταιρεία εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως ορίζονται από τους Κανονισμούς της LOPD και το Βασιλικό Διάταγμα 1720/2007 της 21ης Δεκεμβρίου της ισπανικής νομοθεσίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κάθε χρήστης που αποστέλλει τα δεδομένα του στην GRUPO M CONTIGO S.L. είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την ακρίβεια, ορθότητα και καταλληλότητα των πληροφοριών που αποστέλλει. Ακολούθως, η GRUPO M CONTIGO S.L. απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης.

Ο χρήστης εγγυάται και είναι υπόλογος για την ακρίβεια, την εγκυρότητα και την αυθεντικότητα των πληροφοριών που παρέχει και δεσμεύεται να τις διατηρεί δεόντως ενημερωμένες.
Ο χρήστης συμφωνεί να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες κατά την εγγραφή ή τη συνδρομή.

Η GRUPO M CONTIGO S.L. δεν έχει ουδεμία ευθύνη για την ακρίβεια όσων πληροφοριών δεν έχει δημιουργήσει η ίδια ή όσων καταδεικνύονται από άλλες πηγές και συνεπώς απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης ως προς οποιαδήποτε ζημία θα μπορούσε να προέλθει από τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών.

Η GRUPO M CONTIGO S.L. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που μπορεί να υποστεί ο Χρήστης ως συνέπεια λαθών, ελαττωμάτων ή παραλείψεων στις πληροφορίες που έχουν αποσταλεί στην GRUPO M CONTIGO S.L., σε κάθε περίπτωση όπου οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η GRUPO M CONTIGO S.L. δεν θα κοινοποιήσει τις πληροφορίες των χρηστών σε τρίτα μέρη. Ωστόσο, σε περίπτωση που κοινοποιηθούν πληροφορίες σε άλλες επιχειρήσεις, θα αιτηθεί ρητή συναίνεση του εν λόγω ατόμου πριν από την κοινοποίησή τους.

Άσκηση δικαιώματος της πρόσβασης, αναθεώρησης, ακύρωσης πληροφοριών και δικαιώματος αγωγής

Κάθε είδους επικοινωνία καθώς και άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, αναθεώρησης, ακύρωσης πληροφοριών ή και αγωγής αποστέλλεται στη διεύθυνση: GRUPO M CONTIGO S.L.., Concejo 13, 37002, Salamanca, Ισπανία, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], με θέμα «Προστασία Πληροφοριών» στη γραμμή θέματος. Προκειμένου να ασκήσει τα προαναφερθέντα δικαιώματα και σύμφωνα με την Οδηγία 1/1998 της 19ης Ιανουαρίου του Ισπανικού Οργανισμού Προστασίας Πληροφοριών, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επαληθεύσει την ταυτότητά του στην GRUPO M CONTIGO S.L. αποστέλλοντας ένα αντίγραφο της TΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του/της ή άλλο έγκυρο νόμιμο έγγραφο.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η GRUPO M CONTIGO S.L. έχει υιοθετήσει τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία επίπεδα προστασίας της ασφάλειας Προσωπικών Πληροφοριών που αναγράφονται στο Β.Δ. 1720/2007 του ισπανικού LOPD. Επιπλέον διαθέτει πρόσθετα μέσα προστασίας όπως τείχη προστασίας τελευταίας γενιάς, τεχνικά μέσα όπως λογισμικό κρυπτογράφησης προσωπικών δεδομένων, περιορισμένη πρόσβαση χρηστών, πολιτικές ασφαλείας, χρήστες και κωδικούς πρόσβασης περιορισμένης ισχύος σύμφωνα με τις διατυπώσεις του LOPD καθώς και άλλα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν οποιαδήποτε κατάχρηση, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κλοπή των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχονται στην GRUPO M CONTIGO S.L..

Η GRUPO M CONTIGO S.L. δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορούν να ανακύψουν λόγω οποιασδήποτε παρέμβασης, παράλειψης, διακοπής, ιών υπολογιστή, τηλεφωνικής βλάβης ή αποσύνδεσης κατά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, η οποία οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες. Επίσης δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή εμπλοκές στο παρόν ηλεκτρονικό σύστημα προξενούμενες από ανεπάρκεια ή υπερφόρτωση των τηλεφωνικών γραμμών ή του CIP (Κέντρο Επεξεργασίας Πληροφοριών), στο διαδικτυακό σύστημα ή σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα καθώς και για τυχόν βλάβες που μπορούν να προξενηθούν από τρίτους μέσω παράνομων διακοπών, οι οποίες είναι εκτός του ελέγχου της ως άνω εταιρείας.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους όρους προστασίας των προσωπικών πληροφοριών και δέχεται και συναινεί για την εφαρμογή τους από την GRUPO M CONTIGO S.L. σύμφωνα με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναγράφει η Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων.

Η GRUPO M CONTIGO S.L. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της εν λόγω πολιτικής ώστε να προσαρμόζεται σε αλλαγές στη νομοθεσία ή τη νομολογία καθώς και σε επιχειρηματικές πρακτικές. Βάσει των ανωτέρω, η GRUPO M CONTIGO S.L. δεσμεύεται να δημοσιοποιεί τις αλλαγές που εισάγει στην ιστοσελίδα της μέσα σε δόκιμο πρότερο χρόνο από την εφαρμογή τους.